BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Opdateret den 5. juli 2018

Indledning

Denne privatlivspolitik meddeler dig oplysninger om typen, omfanget og formålet med behandling af personoplysninger (i det følgende kaldet "oplysninger") i forbindelse med levering af vores mange ydelser og på vores websider, mobile applikationer, funktioner og indhold tilknyttet disse samt ekstern online-kommunikation, som f.eks. profiler på sociale medier (i det følgende samlet kaldet "tjenester"):

I det andet afsnit finder du information om dine rettigheder, relevante retsstandarder og generelle oplysninger om vores databehandling.

Tredje afsnit indeholder oplysninger om de individuelle behandlingsaktiviteter. Dette afsnit er opdelt i yderligere afsnit, såsom vores nøgletjenester, foranstaltninger eller marketing.

Fjerde og sidste afsnit indeholder en ordliste med forklaringer og beskrivelser af de ord og udtryk, der benyttes i denne privatlivspolitik. Det betyder, at hvis du ikke er bekendt med de anvendte ord og udtryk (som f.eks. "personoplysninger" eller "cookie"), så henvises du til sidste afsnit. Alle ord og udtryk, som anvendes (f.eks. "ansvarlig" eller "bruger"), skal forstås som kønsneutrale.

Indholdsfortegnelse

Afsnit I – Dataansvarlig og oversigt over databehandling

Kontakt databeskyttelsesrådgiver:

Type behandlede oplysninger:

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger (Artikel 9 (1) i GDPR)

Kategorier af registrerede

Behandlingens formål

Afsnit II - Registreredes rettigheder, retsgrundlag for behandlingen samt generelle oplysninger

Registreredes rettigheder

Ret til tilbagetrækning

Ret til at gøre indsigelse

Cookies og ret til at gøre indsigelser vedrørende direkte markedsføring

Sletning af oplysninger og arkiveringsforpligtelser

Ændringer og opdateringer af denne privatlivspolitik

Relevant retsgrundlag for behandling

Sikkerhed i forbindelse med databehandling

Videregivelse og transmission af oplysninger

Overførsler til tredjelande

Afsnit III - Behandlingsaktiviteter

Det vigtigste område inden for databehandling

Besvarelse af henvendelser og kundeservice

Forretnings- og markedsundersøgelser

Eksterne online-profiler

Online-tilstedeværelse på sociale medier

Webserver og sikkerhed

Server logs

Vores egen globale enkeltlogon procedure

Indlejret indhold og funktioner

Google tjenester og indhold

Facebook funktioner og indhold

Enkeltlogon autentificering med Facebook

Instagram funktioner og indhold

Pinterest funktioner og indhold

Markedsføring

Nyhedsbreve og resultatmålinger

Kommunikation med post, e-mail, fax eller telefon

Lodtrækninger og konkurrencer

Webanalysetjenester, online-markedsføring og teknologipartnere

Google Tag Manager

Google Analytics

Facebook pixel og Facebook Customer Audience Pixel

Afsnit IV - Definitioner

Afsnit I – Dataansvarlig og oversigt over databehandling

Dataansvarlig

ZWILLING J.A. Henckels Scandinavia A/S

Baltorpbakken 12B, 2750 Ballerup, Danmark

Administrerende direktør: Morten Heiberg

Telefon: + 45 33141405

Fax: + 45 3391 2945

E-Mail: info@zwilling.dk

Komplet juridisk meddelelse: https://dk.zwilling-shop.com/Generel-information/

 

Kontakt databeskyttelsesrådgiver:

E-mail: info@zwilling.dk

 

Type af behandlede oplysninger:

-Tekniske oplysninger (f.eks. navne, adresser).

-Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre).

-Indholdsoplysninger (f.eks. tekstinput, billeder, videoer).

-Aftaleoplysninger (f.eks. aftalens genstand, varighed).

-Betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, betalingsoversigt).

-Brugeroplysninger (f.eks. interesser, besøgte websider, købsadfærd, hvor lang tid en hjemmeside er besøg, log-data).

-Meta-/kontaktdata (f.eks. enheds-id’er, IP-adresser).

-Jobansøgeroplysninger (f.eks. navne, kontaktoplysninger, kvalifikationer, dokumenter til brug for ansøgning).

 

 

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger (Artikel 9 (1) i GDPR)

Ingen særlige kategorier af personoplysninger behandles.

 

Kategorier af registrerede

-Kunder/potentielle kunder/samarbejdspartnere.

-Besøgende og brugere af online-tjenesten.

Nedenfor vil vi også betegne de registrerede som "brugere".

 

Behandlingens formål

-Levering af vores tjenester, deres indhold og funktioner.

-Levering af kontraktmæssige ydelser, kundeservice og support.

-Svar på henvendelser og anmodninger samt kommunikation med brugere.

-Marketing, annoncering, analyse af forbrugeradfærd, brugeradfærd samt markedsundersøgelser.

-Sikkerhedsforanstaltninger.

 

Pr. maj 2018

Afsnit II - Registreredes rettigheder, retsgrundlag for behandlingen samt generelle oplysninger

Registreredes rettigheder

Du har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og yderligere information samt en kopi af oplysningerne i henhold til artikel 15 i GDPR.

Du har tilsvarende: I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af den dataansvarlige eller til at få fuldstændiggjort dine personoplysninger.

I henhold til artikel 17 i GDPR har du ret til at få alle relevante oplysninger slettet uden unødig forsinkelse eller alternativt til at opnå begrænsning af behandlingen af oplysningerne i henhold til artikel 18 i GDPR.

Du har i henhold til artikel 20 i GDPR ret til at modtage personoplysningerne om dig selv, som du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

I henhold til artikel 77 i GDPR har du også ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.

 

Ret til tilbagetrækning

Du har ret til at tilbagetrække samtykke givet i henhold til artikel 7 (3) i GDPR med virkning for fremtiden.

 

Ret til at gøre indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod fremtidig behandling af oplysninger, der vedrører dig, i henhold til artikel 21 i GDPR. Indsigelsen kan navnlig gøres mod behandling, der vedrører direkte markedsføring.

 

Cookies og ret til at gøre indsigelser vedrørende direkte markedsføring

Vi anvender midlertidige og permanente cookies, dvs. små tekstfiler, der gemmes på brugerens enheder (for nærmere forklaring af begrebet og funktion, se sidste afsnit i denne privatlivspolitik). Cookies anvendes delvist af sikkerhedshensyn eller er krævet til driften af vores online-tjenester (f.eks. udseendet på websiden) eller til at gemme brugerens beslutning ved bekræftelse af et cookie banner. Desuden anvender vi eller vores teknologipartnere cookies til måling af rækkevidden og til markedsføringsformål, som brugerne vil blive informeret om i forbindelse med privatlivspolitikken.

Hvis brugere ikke ønsker, at cookies gemmes på deres computer, anbefales de at deaktivere den tilsvarende funktion i deres browsers systemindstillinger. Gemte cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Udelukkelsen af cookies kan medføre at disse online-tjenester ikke fungerer så godt.

En indsigelse mod brug af cookies anvendt til online-markedsføring kan erklæres for mange af tjenesterne, især med hensyn til sporing, via den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU’s side http://www.youronlinechoices.com/.

 

Sletning af oplysninger og arkiveringsforpligtelser

De oplysninger, vi behandler, vil blive slettet, eller behandlingen af disse vil blive begrænset i henhold til artikel 17 og 18 i GDPR. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af denne privatlivspolitik, vil de af os opbevarede oplysninger blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for det tilsigtede formål, og der ikke længere er nogen retslig forpligtelse til at opbevare dem. Hvis oplysningerne ikke bliver slettet, fordi de er nødvendige for andre og lovlige formål i juridisk forstand, begrænses behandlingen af disse. Det betyder, at oplysningerne udelukkes og behandles ikke til andre formål. Dette finder f.eks. anvendelse på oplysninger, der skal opbevares af kommercielle eller skattemæssige årsager.

I henhold til lovmæssige krav i Tyskland skal fortegnelserne opbevares i ti år navnlig i henhold til Sektion 147 (1) i den tyske handelslov (handelsbeholdninger, varebeholdninger, åbningsbalancer, årsregnskaber, handelsforhold, regnskaber, m.v.) og i 10 år i henhold til § 147, stk. 1 i den tyske lov på det finansielle område (regnskaber, finansielle dokumenter, ledelsesrapporter, regnskabsbilag, kommercielle og forretningsbreve, skattemæssig dokumentation, m.v.).

 

Ændringer og opdateringer af denne privatlivspolitik

Vi skal bede dig om at holde dig opdateret om indholdet af vores privatlivspolitik. Vi tilpasser privatlivspolitikken, så snart eventuelle ændringer i behandlingen af personoplysninger, der gennemføres af os, gør det nødvendigt. Vi meddeler dig så snart ændringerne kræver dit samarbejde (f.eks. samtykke) eller anden individuel underretning.

 

Relevant retsgrundlag for behandling

I henhold til artikel 13 i GDPR oplyser vi dig om retsgrundlaget for vores behandling af oplysningerne. Hvis retsgrundlaget ikke fremgår udtrykkeligt af privatlivspolitikken, finder følgende anvendelse: Retsgrundlaget for indhentelse af samtykke fremgår af artikel 6 (1) a og artikel 7 i GDPR, retsgrundlaget for behandling for udførelsen af vores tjenester og gennemførelse af kontraktmæssige foranstaltninger samt besvarelse af anmodninger fremgår af artikel 6 (1) b i GDPR, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores retlige forpligtelser fremgår af artikel 6 (1) c i GDPR, og retsgrundlaget for behandling for at beskytte vores legitime interesser fremgår af artikel 6 (1) f i GDPR. Hvis den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, tjenester artikel 6 (1)(d) i GDPR som retsgrundlag.

Principperne for kommerciel kommunikation uden over forretningsforbindelser, navnlig via post, telefon, fax og e-mail, er omfattet af § 7 i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG).

 

Sikkerhed i forbindelse med databehandling

Vi er forpligtede til at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse i forhold til risikoen i henhold til artikel 32 i GDPR under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved implementering samt behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål og risikoen for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, af varierende sandsynlighed og alvor. Foranstaltningerne omfatter navnlig sikring af fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af oplysninger ved at udøve kontrol med fysisk adgang til oplysningerne samt adgang, input, overførsel, integritet og pseudonymisering. Desuden har vi fastsat procedurer, der sikrer opretholdelsen af de registreredes rettigheder, sletning af oplysninger samt respons på evt. dataproblemer. Desuden har vi allerede overvejet beskyttelse af personoplysninger under udvikling eller valg af hardware, software og procedurer, i henhold til principperne for databeskyttelse gennem design af teknologi og databeskyttelsesvenlige forhåndsindstillingerne (artikel 25 i GDPR).

Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter navnlig krypteret transmission af oplysninger mellem din browser og vores server.

Medarbejderne er underlagt fortrolighed vedrørende databeskyttelse, har fået instrukser, overvåges og informeres om eventuelle konsekvenser for ansvar.

 

Videregivelse og transmission af oplysninger

Hvis vi videregiver oplysninger til andre personer og selskaber (databehandlere eller andre) inden for rammerne af vores behandling, overfører oplysningerne til dem eller på anden måde giver dem adgang til oplysninger, vil dette kun blive gennemført på basis af en retslig tilladelse (f.eks. hvis overførsel af oplysningerne til andre, såsom betalingsserviceudbydere, er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6 (1) b i GDPR), hvis du har givet samtykke, hvis det er nødvendig som følge af en retslig forpligtelse eller på basis af vores legitime interesser (f.eks. ved brug af agenter, web hosting tjenester, m.v.).

Hvis vi bruger andre til at behandle oplysninger på basis af en såkaldt "databehandlingsaftale", sker dette i henhold til artikel 28 i GDPR.

Hvis vi videregiver, overfører eller på anden måde giver adgang til oplysninger til andre selskaber i vores koncern (koncernselskaber), sker dette navnlig til administrative formål som en legitim interesse og desuden på basis af en databehandlingsaftale.

 

Overførsler til tredjelande

Hvis vi behandler oplysninger i et tredjeland (dvs. Uden for EU eller EØS, eller hvis dette sker i forbindelse med brugen af tredjeparters tjenester eller videregivelse af dataoverførsel til tredjeparter, sker dette kun, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af vores (forudgående) kontraktlige forpligtelser, på basis af dit samtykke, på basis af en retslig forpligtelse eller på basis af vores legitime interesser. I medfør af retslige eller kontraktlige tilladelser behandler vi eller tillader vi kun behandling af oplysningerne i et tredjeland, hvis de særlige krav i artikel 44 m.v. I GDPR er opfyldt. Det betyder f.eks., at behandling foretages på basis af særlige garantier, såsom det officielt anerkendte tilstrækkelige databeskyttelsesniveau svarende til EU (f.eks. for USA gennem "Privacy Shield") eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktforpligtelser (såkaldte "standardkontraktbestemmelser").

Afsnit III - Behandlingsaktiviteter

Følgende afsnit giver et overblik over vores behandlingsaktiviteter, som vi har opdelt i andre aktivitetsområder. Det skal bemærkes, at aktivitetsområderne kun er vejledende, og at behandlingsaktiviteterne kan overlappe hinanden (f.eks. kan de samme oplysninger behandles i forbindelse med flere aktiviteter).

Af hensyn til klarheden og forståeligheden finder du ofte anvendte ord og udtryk i Afsnit IV i denne databeskyttelsesmeddelelse.

 

De vigtigste områder inden for databehandling

I dette afsnit finder du oplysninger om vores vigtigste tjenester og aktiviteter, såsom svar på henvendelser og levering af vores kontraktmæssige tjenester samt tilknyttede accessoriske opgaver.

 

Besvarelse af henvendelser og kundeservice

-Vi behandler oplysningerne ved henvendelser, som vi modtager via vores kontaktformularer og på andre måder, f.eks. via e-mail, for at kunne besvare henvendelserne. Med henblik herpå kan henvendelserne opbevares i vores CRM-system eller lignende procedurer, som giver os mulighed for at behandle henvendelser. Til CRM-mæssige formål benytter vi såkaldt CRM-software. Ved hjælp af software kan vi besvare henvendelserne mere effektivt og hurtigere.

-Behandlede oplysninger: Tekniske oplysninger, kontaktoplysninger, aftaleoplysninger, betalingsoplysninger, brugeroplysninger, metadata, f.eks.

-Registrerede: kunder, potentielle kunder, samarbejdspartnere, besøgende på webside.

-Formål med behandling: Besvarelse af henvendelser.

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: registreringsproces, opsigelsesmulighed.

-Retsgrundlag: Artikel 6 (1) b./f. GDPR.

-Nødvendighed / interesse ved behandling: Nødvendige for at besvare henvendelser, optimering, brugervenlighed, forretningsmæssige interesser.

-Ekstern videregivelse og formål: Operatør af CRM-systemet, salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München.

-Privatlivspolitik: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

-Særlige sikkerhedsforanstaltninger: Databehandlingsaftale.

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: Vi sletter anmodningerne, hvis de ikke længere er nødvendige. Vi gennemgår kravet hvert andet år, anmodninger fra kunder, som har en kundekonto, gemmes permanent og tilknyttes til kundens kontooplysninger for sletning. Ved lovpligtig arkiveringsforpligtelse finder sletningen sted efter deres udløb ((forpligtelse til opbevaring i henhold til handelsretten er 6 år og i henhold til skatteretten 10 år).

 

Forretnings- og markedsundersøgelser

For at kunne drive vores forretning økonomisk og identificere tendenser på markedet og i forhold til kunderne og brugene analyserer vi de data vi modtager om forretningstransaktioner, aftaler, henvendelser, m.v. For at sikre, at vi kan tilbyde vores kunder den bedst mulige service. Med henblik herpå kombinerer vi kundernes personoplysninger fra registreringer og ordrer med adfærdsrelaterede oplysninger om kunderne.

I forbindelse med den økonomiske vurdering indsamler vil brugernes oplysninger uafhængigt af de anvendte enheder (f.eks. hvis brugerne anvender vores online-tilbud på en mobil eller stationær enhed).

-Behandlede oplysninger: Tekniske oplysninger, kontaktoplysninger, aftaleoplysninger, betalingsoplysninger, brugeroplysninger og metadata, f.eks. aktivitetsoplysninger fra e-mails via vores online-kanaler, f.eks. oplysninger om tilgået side, sidehistorik, anvendt enhed, omtrentlig lokalitet samt oplysninger til pseudonymisering af brugerprofilen).

-Retsgrundlag: Artikel 6 (1) f. i GDPR.

-Registrerede: kunder, potentielle kunder, samarbejdspartnere, besøgende og brugere af online-tilbud.

-Formål med behandling: forretningsanalyse, marketing, annoncering, markedsundersøgelse.

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: profilering, adfærdsbaseret onlineannoncering, førsteparts-cookies.

-Nødvendighed / interesse ved behandling: Øget brugervenlighed, optimering af tjenesten, forretningseffektivitet.

-Ekstern videregivelse og formål: Analyse og markedsundersøgelse af salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München.

-Privatlivspolitik: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

-Særlige sikkerhedsforanstaltninger: Databehandlingsaftale.

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: Hvis en kundekonto er oprettet, med dens opsigelse, ellers efter to år efter indgåelse af aftale. For resten udføres makroøkonomiske analyser og undersøgelse af generelle tendenser anonymt, hvor det er muligt.

-Opbevaring af oplysninger: Efter fristen på to år.

 

Eksterne online-profiler

I dette afsnit finder du oplysninger om vores behandling af oplysninger i forbindelse med eksterne online-aktiviteter f.eks. på sociale medier.

 

Online-tilstedeværelse på sociale medier

Vi opretholder online-tilstedeværelse på sociale netværk og platforme for at kommunikere med kunder, interessenter og brugere som er aktive der for at oplyse dem om vores tjenester.

Vi pointerer at data fra brugere udenfor EU kan håndteres. Dette kan udgøre en risiko, da håndhævelsen af brugerens rettigheder kan besværliggøres for eksempel. Med hensyn til udbydere fra USA som er Privacy Shield certificerede, vil vi gerne pointere at disse forpligter sig til at overholde europæiske datasikkerheds standarder. 

Ydermere bruges brugerdata normalt til marketingformål eller markedsundersøgelser. For eksempel kan brugerprofiler skabes ud fra brugeradfærd og brugerens dertilhørende interesser. Og disse kan herefter for eksempel bruges til at placere annoncer på og udenfor de platforme, som vi antager svarer til brugerens interesser. Til disse formål placeres en cookie ofte på brugerens computer, hvori data omkring brugerens adfærd og interesser gemmes. Derudover kan data også opbevares i brugerprofilerne uafhængigt af den enhed der bruges af brugeren (især hvis brugeren er medlem af en af de pågældende platforme og er logget ind på en af disse.)

Håndtering af brugeres personlige oplysninger er baseret på vores legitime interesser for at kommunikere og informere vores brugere effektivt. Hvis brugeren bliver adspurgt af en af de respektive udbydere for samtykke til at håndtere personlige oplysninger (for eksempel give samtykke ved at sætte hak i et afkrydsningsfelt eller ved at klikke på en bekræft knap), så er den juridiske præmis for håndteringen et samtykke.

For en detaljeret beskrivelse af håndtering og muligheder for indsigelse, gør vi opmærksom på at dette gøres mest effektivt via udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugerdata og kan direkte træffe de nødvendige foranstaltninger og informere korrekt. Har du stadig behov for hjælp, så tag kontakt til os. 

Links/knapper til sociale netværk og platforme (i det følgende kaldet "sociale medier"), der bruges i forbindelse med vores online-tjenester indebærer ikke datatransmission mellem sociale netværk og brugere, før end brugere klikker på link/knapper og besøger de respektive netværk eller deres hjemmesider. Denne funktion svarer til funktionen på et almindeligt online link.

-Behandlede oplysninger: Lager oplysninger, kontaktoplysninger, indholdsoplysninger, brugeroplysninger, metadata.

-Særlige kategorier af personoplysninger: I princippet ikke, bortset fra dem som brugere frivilligt videregiver.

-Retsgrundlag: Art. 6 (1) lit a. / Art. 6 (1) lit f. GDPR.

-Registrerede: Brugere af sociale medier/platforme (dette kan f.eks. være kunder og potentielle kunder).

-Formål med behandling: Information og kommunikation.

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Af udbydere af de respektive platforme som hovedregel: permanente cookies, sporing , målretning, remarketing, adfærdsbaseret onlineannoncering.

-Nødvendighed / interesse ved behandling: Forventninger hos aktive brugere på platformene, forretningsmæssige interesser.

-Ekstern videregivelse og formål: Til de sociale netværk/platforme.

-Opbevaring af oplysninger: De respektive netværk/platformes politikker vedrørende sletning gælder.

-Services anvendt:

-Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller for brugere i EU Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

-Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

-Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Privatlivspolitik/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

-Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Privatlivspolitik: https://twitter.com/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAAO&status=Active.

-Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Privatlivspolitik/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/privacy-policy.

-LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Privatlivspolitik https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

 

Webserver og sikkerhed

Vores tjenester udføres på webservere. I dette afsnit informerer vi dig om deres brug og behandlede oplysninger i forbindelse med driften af vores servere.

 

Server logs

Serveren, som denne online-tjeneste hostes på indsamler såkaldte logfiler hver gang online-tjenesten, hvor brugeroplysningerne opbevares, besøges. Oplysningerne anvendes til statistiske analyser for at vedligeholde og optimere serverdriften og af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. registrering af forsøg på uautoriseret adgang.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger og metadata (navn på den besøgte webside, fil, data og tidspunkt for besøg, overført datamængde, notifikation om udført besøg, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte hjemmeside), IP-adresse samt den anmodende udbyder).

-Særlige kategorier af personoplysninger: nej.

-Retsgrundlag: Artikel 6 (1) f i GDPR.

-Registrerede: kunder, potentielle kunder, besøgende på online-tjeneste.

-Formål med behandling: Optimering af serverdrift og sikkerhedsovervågning.

-Nødvendighed / interesse ved behandling: Sikkerhed, forretningsmæssige interesser.

-Behandling i tredjelande: nej.

-Sletning af oplysninger: Efter 7 dage fra tidspunkt for indsamlingen.

 

Vores egen globale enkeltlogon procedure

Vi bruger vores egen ”Single-Sign-On” proces, som vores brugere har lov til at bruge en brugerkonto indenfor.

-Behandlede oplysninger: Tekniske oplysninger (navn, e-mailadresse, adgangskode (behandles kun på Facebook), bruger-id, brugerbetjening).

-Ekstern videregivelse og formål: Selskaber inden for Zwilling-koncernen.

-Privatlivspolitik: Der henvises til denne privatlivspolitik. https://www.zwilling.com/de/de/pages/subsidiaries-data-processing.html

-Behandling i tredjelande: USA, inden for rammerne af vores amerikanske selskaber.

 

Indlejret indhold og funktioner

I dette afsnit informerer vi dig om, hvilket indhold, software eller funktioner (samlet "indhold") fra andre udbydere, vi integrerer i forbindelse med vores webside på basis af artikel 6 (1) f i GDPR (såkaldt "indlejring"). Der foretages indlejring for at gøre vores online-tilbud mere interessante for vores brugere eller af juridiske årsager, f.eks. for overhovedet at kunne vise videoer eller indlæg på de social medier i forbindelse med vores online-tilbud. Indlejring kan også anvendes til at optimere hastigheden eller sikkerheden af online-indhold, f.eks. når softwareelementer eller fonte indhentes fra andre kilder. De behandlede oplysninger omfatter i alle tilfælde brugerens brugeroplysninger og metadata samt IP-adressen, der nødvendigvis transmitteres til udbyderen for indlejring af indholdet, de registrerede inklusiv besøgende på vores webside. Kategorierne af registrerede omfatter bruger af vores webside, kunder og interessenter. Yderligere beskrivelser findes under definitioner af ord og udtryk, navnlig om funktionerne og sikkerhedsforanstaltninger, til sidst i denne privatlivspolitik. Opbevaring af oplysningerne fastlægges i henhold til udbyderen af det indlejrede indholds databeskyttelsesbetingelser.

 

Google tjenester og indhold

Vi anvender følgende tjenester og indhold tilhørende udbyderen Google: YouTube - Videoer, Google Maps - Kort, Google Fonts - Fonte, Google - Recaptcha.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger, metadata.

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Permanente cookies, tredjeparts cookies, adfærdsbaseret onlineannoncering, sporing.

-Særlige sikkerhedsforanstaltninger: Pseudonymisering, afmelding.

-Afmelding: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, https://adssettings.google.com/.

-Ekstern videregivelse og formål: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

-Privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy.

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne slettes i henhold til Googles betingelser.

 

Facebook funktioner og indhold

Funktioner og indhold på tjenesten Facebook kan integreres i vores online-tilbud. Disse kan f.eks. omfatte indhold i form af billeder, videoer eller tekster og knapper, som brugerne kan anvende til at udtrykke deres tilfredshed, følge ophavsmændene til indholdet eller vores bidrag.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger, metadata, hvis brugere er registreret hos tjenesten, kan ovennævnte oplysninger knyttes til deres profiler og til de oplysninger, der opbevares hos tjenesten (navnlig tekniske oplysninger).

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Permanente cookies, tredjeparts cookies, adfærdsbaseret onlineannoncering, sporing.

-Afmelding: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (EU), http://www.aboutads.info/choices (US).

-Ekstern videregivelse og formål: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller for brugere i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

-Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/policy

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne slettes i henhold til Facebooks betingelser.

 

Enkeltlogon autentificering med Facebook

Vi benytter Facebooks enkeltlogon metode, der giver brugere mulighed for at registrere sig på vores online-tjeneste.

-Behandlede oplysninger: Tekniske oplysninger (navn, e-mailadresse, adgangskode (behandles kun på Facebook og kan ikke ses af os), bruger-id:, brugerbetjening).

-Ekstern videregivelse og formål: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller for brugere i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

-Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/policy

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: De oplysninger, der opbevares hos os, matches ikke automatisk med brugerens konto på Facebook. F.eks. hvis brugerens e-mailadresse bliver ændret, skal brugeren manuelt ændre den i brugerens konto hos os.  Linket til vores brugerkonti kan fjernes i Facebooks indstillinger. Hvis brugere ønsker at slette deres oplysninger hos os, skal de afmelde sig hos os.

 

WhatsApp funktioner og indhold

I vores online-tjenester kan funktioner og indhold fra WhatsApp-Messenger integreres. Disse kan f.eks. omfatte indhold i form af billeder, videoer eller tekster og knapper, som brugerne kan anvende til at udtrykke deres tilfredshed, følge ophavsmændene til indholdet eller vores bidrag.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger, metadata, hvis brugere er registreret hos tjenesten, kan ovennævnte oplysninger knyttes til deres profiler og til de oplysninger, der opbevares hos tjenesten (navnlig tekniske oplysninger)

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Sociale plugins, permanente cookies, tredjeparts cookies, adfærdsbaseret onlineannoncering, sporing, remarketing.

-Ekstern videregivelse og formål: WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

-Privatlivspolitik: https://www.whatsapp.com/legal.

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne slettes i henhold til WhatsApps politik.

 

Instagram funktioner og indhold

Funktioner og indhold på tjenesten Instagram kan integreres i vores online-tilbud. Disse kan f.eks. omfatte indhold i form af billeder, videoer eller tekster og knapper, som brugerne kan anvende til at udtrykke deres tilfredshed, følge ophavsmændene til indholdet eller vores bidrag.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger, metadata, hvis brugere er registreret hos tjenesten, kan ovennævnte oplysninger knyttes til deres profiler og til de oplysninger, der opbevares hos tjenesten (navnlig tekniske oplysninger).

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Sociale plugins, permanente cookies, tredjeparts cookies, adfærdsbaseret onlineannoncering, sporing, remarketing.

-Ekstern videregivelse og formål: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller for brugere i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

-Privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy. 

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne slettes i henhold til Instagrams politikker.

 

Pinterest funktioner og indhold

Funktioner og indhold på tjenesten Pinterest kan integreres i vores online-tilbud. Disse kan f.eks. omfatte indhold i form af billeder, videoer eller tekster og knapper, som brugerne kan anvende til at udtrykke deres tilfredshed, følge ophavsmændene til indholdet eller vores bidrag.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger, metadata, hvis brugere er registreret hos tjenesten, kan ovennævnte oplysninger knyttes til deres profiler og til de oplysninger, der opbevares hos tjenesten (navnlig tekniske oplysninger).

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Sociale plugins, permanente cookies, tredjeparts cookies, adfærdsbaseret onlineannoncering, sporing, remarketing Ekstern videregivelse og formål: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

-Privatlivspolitik: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

-Behandling i tredjelande: USA.

-Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne slettes i henhold til Pinterests politikker.

 

Markedsføring

I dette afsnit finder du information om behandling af oplysninger, som vi foretager for at optimere vores markedsføring og markedsundersøgelser.

 

Nyhedsbreve og resultatmålinger

Vi sender kun nyhedsbreve, e-mail og andre elektroniske meddelelser indeholdende annoncemateriale (i det følgende kaldet "nyhedsbreve") hvis modtagerne har givet samtykke eller der foreligger en retlig tilladelse. Abonnenters oplysninger logges, da vi skal kunne fremlægge dokumentation for registreringer. Vi holder også styr på, om nyhedsbrevene har været åbnet, og om der har været klikket på links. Disse oplysninger opbevares på brugerbasis af tekniske årsager men anvendes ikke til at overvåge individuelle brugere, men snarere til f.eks. at tilpasse indhold og tjenester i forhold til brugerne.  Information, som vi skal indsamle ud over e-mailadressen (f.eks. navn) bruges til at rette personlig henvendelse til brugerne eller til at tilpasse indholdet i nyhedsbrevet til brugerne.

-Indhold i nyhedsbrevet: Som det fremgår af registreringsformularen, og ellers oplysninger om vores tjenester og vores virksomhed.

-Behandlede oplysninger: Tekniske oplysninger (e-mailadresse), brugeroplysninger (registreringstidspunkt, bekræftelsestidspunkt, bekræftelsesmail ved tilmelding, IP-adresse, åbning af e-mail, tid og sted, tid og klik på et link i nyhedsbrevet).

-Særlige kategorier af personoplysninger: nej.

-Retsgrundlag: Artikel 6 (1) a., artikel 7 i GDPR og § 7, stk. 2, nr. 3 i UWG (afsendelse og måling af resultater), artikel  6 (1) f i GDPR (logging).

-Registrerede: E-mailmodtager

-Formål med behandling: fremsendelse af nyhedsbrev, optimering, bevis for samtykke.

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Web beacon.

-Nødvendighed / interesse ved behandling: Kun e-mailoplysningerne er påkrævet for afsendelse, de andre oplysninger er frivillige og bruges til at tilpasse og optimere indholdet på basis af brugerens interesser. Forpligtelsen til at dokumentere er årsagen til lagring, måling af resultater er baseret på legitime interesser i forbindelse med optimering af indhold til brugere og på basis af forretningsmæssige interesser.

-Afmelding: Et afmeldingslink er inkluderet i hvert nyhedsbrev.

-Ekstern videregivelse og formål: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München.

-Privatlivspolitik: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

-Særlige sikkerhedsforanstaltninger: Databehandlingsaftale.

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: Vi kan gemme de e-mailadresser vi har afmeldt i op til tre år på basis af vores legitime interesser, før vi sletter dem for at kunne dokumentere et tidligere afgivet samtykke. Behandlingen af disse oplysninger er begrænset til med det formål at forsvare eventuelle retskrav. En individuel anmodning om sletning er til enhver tid mulig, forudsat at det samtidig bekræftes, at der tidligere har foreligget samtykke.

 

Kommunikation med post, e-mail, fax eller telefon

Fremsendelse af informationsmateriale, telefonisk henvendelse til os.

-Behandlede oplysninger: Tekniske oplysninger, adresse og kontaktoplysninger, aftaleoplysninger.

-Særlige kategorier af personoplysninger: nej.

-Retsgrundlag: Artikel 6 (1) a, artikel 7 i GDPR, artikel 6 (1) f i GDPR i forbindelse med lovkrav vedrørende reklamekommunikation.

-Registrerede: kunder, potentielle kunder, kommunikationspartnere.

-Formål med behandling: Kommerciel kommunikation.

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Der tages kun kontakt ved samtykke fra kontaktpartnere eller inden for rammerne af retlige tilladelser.

-Nødvendighed / interesse ved behandling: Information og forretningsmæssige interesser.

-Ekstern videregivelse og formål: Nej.

-Behandling i tredjelande: Nej.

-Opbevaring af oplysninger: Ved indsigelse/tilbagetrækning eller bortfald af retsgrundlaget for berettigelse.

 

Lodtrækninger og konkurrencer

I forbindelse med lodtrækninger og konkurrencer (samlet "konkurrencer") behandler vi deltagernes oplysninger for afholdelse af konkurrencerne. Yderligere meddelelse om behandling af dine oplysninger i forbindelse med individuelle konkurrencer samt samtykke til offentliggørelse af deres navne eller bidrag til konkurrencen vil blive oplyst til brugerne i forbindelse med betingelserne for deltagelse i de pågældende konkurrencer.

-Indholdsoplysninger (f.eks. bidrag til konkurrencer).

-Særlige kategorier af personoplysninger: nej.

-Retsgrundlag: 6 (1) b i GDPR.

-Registrerede: Deltagere

-Formål med behandling: Afholdelse af lotterier, besked om præmier, udsendelse af præmier, evt. præsentation af vinderne.

-Ekstern videregivelse og formål: Fragtfirmaer, der sender præmierne, evt. partnere og sponsorer af præmier.

-Behandling i tredjelande: Nej, bortset fra fremsendelse af præmier til udlandet.

-Opbevaring af oplysninger: Så snart oplysningerne ikke længere er nødvendige til brug for konkurrencen (f.eks. ved henvendelser vedrørende præmier), når vindere eller bidrag til konkurrencen offentliggøres, forbliver de permanent online, ellers ved retlig forpligtelse (forpligtelse til opbevaring i henhold til handelsretten er 6 år og i henhold til skatteretten 10 år).

 

Webanalysetjenester, online-markedsføring og teknologipartnere

I dette afsnit informerer vi dig om, hvilke tjenester fra teknologipartnere der benyttes til webanalysetjenester og online-markedsføring. Deres anvendelse er baseret på artikel 6 (1) litra f i GDPR og vores interesse i at forbedre brugeroplevelsen optimere vores tjenester og deres økonomiske effekt. De behandlede oplysninger omfatter i alle tilfælde brugeroplysninger og metadata. Yderligere beskrivelser findes under definitioner af ord og udtryk, navnlig om funktionerne og sikkerhedsforanstaltninger, til sidst i denne privatlivspolitik. Opbevaring af oplysningerne er fastsat, medmindre andet fremgår, i henhold til teknologipartnernes privatlivspolitik.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager er en funktion, der giver os mulighed for at håndtere såkaldte hjemmeside tags via et interface (og således integrere Google Analytics og andre Google marketingtjenester med vores online-tjenester). Selve Tag Manager (som implementerer tags) behandler ikke nogen af brugernes personoplysninger. Med hensyn til behandling af brugernes personoplysninger henvises til følgende information om Google-tjenesterne. Retningslinjer for brug: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

Google Analytics

Vi benytter Google Analytics til måling og målgruppeinddeling.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger, metadata.

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: permanente cookies, tredjeparts cookies, sporing, adfærdsbaseret onlineannoncering, profilering, målgruppetilpasning, remarketing.

-Særlige sikkerhedsforanstaltninger: pseudonymisering, IP-maskering, indgåelse af databehandlingsaftale, afmelding.

-Afmelding: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (browser add-on), https://adssettings.google.com/  (setting for advertisements).

-Ekstern videregivelse: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

-Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

-Opbevaring af oplysninger: 26 måneder

 

Facebook pixel og Facebook Customer Audience Pixel

Vi benytter Facebook pixel til at danne målgrupper og måle effekten af de annoncer, vi placerer på Facebook, og til at skabe målgrupper for annoncer.

-Behandlede oplysninger: Brugeroplysninger, metadata, hvis brugere oprettes med Facebook, bliver oplysningerne knyttet til deres Facebook profiler og oplysninger tilhørende dem (navnlig tekniske oplysninger).

-Behandlingens type, omfang samt aktivitetsform: Permanente cookies, tredjeparts cookies, sporing, konverteringsmåling, adfærdsbaseret onlineannoncering, profilering, sporing på tværs af enheder, målgruppetilpasning fra hjemmeside, målgruppetilpasning fra arkiv.

-Særlige sikkerhedsforanstaltninger: Krypteret kommunikation mellem Facebook og vores webside.

-Afmelding: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (EU), http://www.aboutads.info/choices (US).

-Ekstern videregivelse og formål: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller for brugere i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

-Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/policy

-Behandling i tredjelande: USA.

-Garanti ved behandling i tredjelande: Privacy Shield www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 

-Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne slettes af Facebook og vil blive slettet, hvis kundens oplysninger slettes som led i opsigelsen.

Afsnit IV - Definitioner

Dette afsnit indeholder en oversigt over de ord og udtryk, der benyttes i denne privatlivspolitik. Mange af ordene og udtrykkene er hentet fra loven og er navnlig defineret i artikel 4 i GDPR. De juridiske definitioner er bindende. Nedenstående forklaringer er imidlertid primært medtaget for forenklingens skyld. Ordene og udtrykkene er forklaret i alfabetisk rækkefølge.

A-/B-testning - A-/B-testning er udviklet til at forbedre brugervenligheden og effektiviteten af online-tjenester. F.eks. får brugerne vist forskellige versioner af en webside eller dens elementer, såsom input formularer, hvor placeringen af indholdet eller overskrifter på navigeringselementer kan være forskellig. Efterfølgende kan man se, hvilke af disse websider eller elementer der er mest velegnet til at opfylde brugernes behov på baggrund af deres adfærd, f.eks. længere tids besøg på websiden eller hyppigere interaktion med elementerne på websiden.

Adfærdsbaseret onlineannoncering - adfærdsbaseret onlineannoncering er et begreb, der bruges når profilering anvendes til at vurdere brugeres potentielle interesse i annoncer. Cookies og web beacons avendes normalt til disse formål.

Afmelding - ved begrebet afmelding forstå framelding og kan være en indsigelse (f.eks. mod sporing) eller annullering (f.eks. vedrørende modtagelse af nyhedsbreve).

Afmeldings-cookie - En "afmeldings-cookie" er en lille fil (se "Cookies"), der gemmes i din browser, og som indeholder en meddelelse om, at en sporingstjeneste f.eks, ikke må behandle dine oplysninger. "Afmeldings-cookien" gælder kun for den browser, som den blev gemt på, dvs. som du klikkede på afmeldingslinket i. Hvis cookies slettes i denne browser, skal du klikke på afmeldingslinket igen. Et frameldingslink kan også kun begrænses til det domæne, hvorpå der blev klikket på frameldingslinket.

Aggregerede oplysninger - Aggregerede oplysninger er indsamlede oplysninger, der ikke kan spores tilbage til en person, og som derfor ikke er personlige. F.eks. kan antal besøg på en webside gemmes som medianværdier.

Anonyme oplysninger - Anonymitet forekommer, når en person som minimum ikke kan identificeres af den dataansvarlige ved hjælp af rimelige foranstaltning, som denne har til rådighed, på basis af oplysninger. Navnlig aggregerede oplysninger kan være anonyme.

Avanceret matching - "avanceret matching" er en Facebook-funktion, der betyder, at tekniske oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresser eller Facebook-id’er på brugere transmitteres til Facebook i krypteret format for at oprette målgrupper til Facebook-annoncer og anvendes kun til dette formål. Behandling – Ved “behandling” forstås enhver aktivitet eller række af aktiviteter, med eller uden brug af automatisk behandling, som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Cookies - Cookies er små filer, der lagres på brugerens computer. Forskellige oplysninger kan gemmes i en cookie. En cookie anvendes primært til at gemme oplysninger om brugeren (eller enheden som cookien er gemt på) i løbet af eller efter vedkommendes besøg på hjemmesiden. Midlertidige cookies, eller "sessions cookies" eller "transiente cookies", er cookies, der slettes, når brugeren forlader hjemmesiden eller lukker sin browser. I sådan en cookie kan f.eks. indholdet i en kurv i en netbutik eller login-status i et community lagres. Cookies kaldes "permanente" eller "vedvarende", hvis de gemmes efter browseren er lukket. Login-status kan f.eks. gemmes permanent. Ligeledes kan brugernes interesse til webanalyse eller markedsføring (se f.eks. "Remarketing") gemmes i sådan en cookie. Som "tredjeparts cookie” tilbydes cookies til andre udbydere end operatøren af hjemmesiden (omvendt, hvis de kun er operatørernes cookies, kaldes de "førsteparts cookies").

Databehandler - Ved "databehandler" forstås en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller anden instans, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Dataansvarlig – Ved “dataansvarlig” forstås den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller anden instans, som alene eller sammen med andre fastlægger formålene og metoderne til behandling af personoplysninger.

Dobbeltgænger-målgrupper – Se “Målgruppetilpasning”.

Demografiske oplysning - Demografiske oplysninger er generelle oplysninger om personer eller grupper af personer, f.eks. karakteristika som alder, køn, bopæl og sociale karakteristika som f.eks. erhverv, civilstand og indkomst. Demografiske oplysninger indsamles inden for rammerne webanalyse og online-markedsføring i forbindelse med adfærdsbaseret markedsføring eller forretningsmæssige analyser, der f.eks. anvendes til at identificere målgrupperne.

Eftersalg - "Eftersalg" er en form for markedsføring, hvor f.eks. kunder i en netbutik bliver præsenteret for annoncetilbud fra andre firmaer (som normalt er baseret på de tjenester eller produkter, der er købt i online-butikken). Desuden svarer funktionaliteten af eftersalg til funktionaliteten af tilknyttede link.

Enkeltlogon - ”Enkeltlogon" eller "Enkeltlogon autentificering” er en procedure, der giver brugere tilladelse til at logge på en online-tjeneste, der anvender andre online-tjenester, som de er medlemmer af. Et af kravene for enkeltlogon autentificering er, at brugerne skal være registreret hos den respektive enkeltlogon-udbyder og indtaste de påkrævede oplysninger på webformularen, som bruges til dette formål.  Autentificering finder sted direkte hos den respektive enkeltlogon-udbyder. Som led i autentificering modtager vi et bruger-id med oplysninger om, at brugeren er logget ind med pågældende bruger-id hos den respektive enkeltlogon-udbyder og et id, der ikke længere kan bruges af os (såkaldt "brugerbetjening"). Om vi får øvrige oplysninger, afhænger alene af, hvilken enkeltlogon-procedure der anvendes, de valgte oplysninger der deles som led i autentificeringen og også hvilke oplysninger brugerne har givet tilladelse til behandling af eller andre indstillinger i brugerkontoen hos enkeltlogon-udbyderen. Afhængigt af enkeltlogon-udbyderen og valget af brugere kan der være tale om forskellige oplysninger, typisk e-mailadressen og brugernavnet. Adgangskoden, der indtastes som en del af enkeltlogon-proceduren, er heller ikke synlig for os og gemmes ikke af os.  Brugere bedes bemærke, at deres personoplysninger, som opbevares hos os, automatisk kan synkroniseres med deres brugerkonto hos enkeltlogon-udbyderen, men dette er ikke altid muligt og sker heller ikke altid.  Hvis f.eks. brugernes e-mailadresse ændres, skal brugerne ændre disse manuelt i deres brugerkonto på vores side. Hvis brugere beslutter, at de ikke længere ønsker at bruge deres brugerkontolink hos enkeltlogon-udbydere til enkeltlogon, skal de annullere dette link i deres brugerkonto hos enkeltlogon-udbyderen. Hvis brugere ønsker at slette deres oplysninger i vores system, skal de slette deres registrering til vores tjeneste.

Fejlsøgning - I forbindelse med fejlsøgning registreres f.eks.forkert eksekveret programkode for at udbedre fejlen og dermed garantere websidernes funktionalitet og sikkerhed.

Fingeraftryk og andre online identifikatorer - "Fingeraftryk" svarer funktionsmæssigt til cookies, hvorved lagring af en fil på brugerens enhed ikke kræves. Disse digitale fingeraftryk kan oprettes individuelt på tværs af individuelle faktorer i forhold til enheder, f.eks. computerkraft eller browser plug-ins til enheder, og anvendes dermed til webanalyse, profilering, remarketing, adfærdsbaseret onlineannoncering..

Førsteparts Cookies – Se ”Cookies”.

Heatmaps - "Heatmaps" er brugernes musebevægelser, som kombineres til et samlet billede og ved hjælp heraf er det f.eks. muligt at genkende, hvilke websideelementer brugerne foretrækker og hvilke de synes mindre godt om.

Indlejring - Indlejring omfatter integration af eksternt indhold eller softwarefunktioner (se "Plug-ins") på egen hjemmeside på en sådan måde, at de vise eller eksekveres på denne hjemmeside. Der tages ikke nogen kopi af indholdet, fordi det hentes fra den oprindelige server (f.eks. videoer, billeder, indlæg på sociale netværk, widgets med evaluering). Ved indlejring er det teknisk nødvendigt for indholdsleverandøren at indsamle brugerens IP-adresse for at kunne vise det indlejrede indhold i brugerens browser. Desuden kan indholdsleverandøren f.eks. gemme cookies på brugerens enheder.

IP-adresse - IP-adressen ("IP" står for Internet Protocol) er en sekvens af tal, der kan bruges til at identificere enheder, der er forbundet til internettet. Når en bruger besøger en hjemmeside på en server, giver vedkommende serveren sin IP-adresse. Serveren ved derefter, at den skal sende datapakkerne indeholdende indholdet på hjemmesiden til denne adresse.

IP-maskering - IP-maskering er en metode, hvor den sidste oktet, dvs. de sidste to tal i en IP-adresse, slettes, så IP-adressen ikke længere kan bruges til entydigt at identificere en person. Derfor bruges IP-maskering som pseudonymiseringsmetode navnlig ved online-markedsføring.

Konvertering - Ved "konvertering", eller "konverteringsmåling" forstås en procedure, hvorved effekten af markedsføringstiltag kan fastslås. Som hovedregel gemmes en cookie på brugerens computer på websiden, hvor markedsføringsaktiviteterne foregår, og hentes derefter igen på målhjemmesiden (dette giver os f.eks. mulighed for at spore om de annoncer, vi placerer på andre websider, har haft en effekt).

Målgruppetilpasning - Målgrupper bruges til at tilpasse annoncering, f.eks. visning af annoncer. På basis af en brugers interesse i bestemte produkter eller emner på internettet kan det f.eks. konkluderes, at brugeren er interesseret i annoncer for lignende produkter eller netbutikken, som vedkommende har set produkterne i. "Dobbeltgænger-målgrupper" består af brugere, hvis profiler og interesser formodentlig svarer til de brugere for hvem profilerne blev oprettet. Cookies og web beacons anvendes normalt til at oprette tilpassede målgrupper og dobbeltgænger-målgrupper.  Ved "målgruppetilpasning fra webside" forstås, at målgrupperne dannes på basis af besøgende på egen hjemmeside. Ved "målgruppetilpasning fra arkiv" forstås, at f.eks. en liste med e-mailadresser uploades til det respektive annoncenetværk eller -platform for at skabe målgruppen.

Permanente cookies – Se ”Cookies”.

Personoplysninger - Ved "personoplysninger" forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). Ved identificerbar fysisk person forstås en person, der kan direkte eller indirekte identificere, navnlig under henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Pixeltracking – Se Web beacons.

Plugins/ Sociale Plugins - Plugins (eller "Sociale Plugins" i forbindelse med sociale funktioner) er eksterne softwarefunktioner, som er integreret i en webside. De kan f.eks. anvendes til at generere interaktionselementer (f.eks. "Synes om" funktionen) eller indhold (f.eks. ekstern kommentar funktion eller opslag på sociale netværk).

Privacy Shield - EU-US Privacy Shield er en uformel aftale inden for databeskyttelseslovgivningsområdet, som forhandles mellem EU og USA. Den består af en række garantier fra den amerikanske stat og en afgørelse truffet af EU-Kommissionen.  Virksomheder, der er certificeret i henhold til Privacy Shield, giver garanti for at overholde den europæiske databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov).

Profilering - Ved "profilering" forstås enhver automatiseret behandling af personoplysninger, herunder brug af personoplysningerne for at for at analysere, vurdere eller forudsige personlige forhold vedrørende en fysisk person (afhængigt af typen af profilering omfatter dette oplysninger om alder, køn, placering og flytning af oplysninger, aktiviteter på hjemmesider og deres indhold, købsadfærd, sociale interaktioner med andre personer) (f.eks. interesser i bestemt indhold eller produkter, klik-adfærd på en hjemmeside eller lokationen). Cookies og web beacons anvendes ofte til profilering.

Pseudonymisering/ pseudonymer - Ved "pseudonymisering" forstås behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en specifik registreret uden brug af øvrige oplysninger, forudsat at disse øvrige oplysninger opbevares separat, og at der er truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende disse for at sikre, at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person, som f.eks. hvis computerbrugerens præcise interesseprofil gemmes i en cookie (en "marketing avatar"), men ikke navnet på brugeren, så behandles oplysninger pseudonymiseret. Hvis vedkommendes navn gemmes, f.eks. som en del af vedkommendes e-mailadresse, eller vedkommendes IP-adresse gemmes, så er behandlingen ikke længere pseudonymiseret.

Registreret - Se "Personoplysninger".

Remarketing/ målretning - "remarketing" eller "målretning" anvendes f.eks. til annoncering for at angive, hvilke produkter en bruger er interesseret i på en hjemmeside for at henlede brugerens opmærksomhed på andre websider for disse produkter, f.eks. i reklamer. Cookies anvendes normalt til målretning.

Samtykke – ved den registreredes ”samtykke” forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den pågældende registreredes samtykke, i form af en klar bekræftelse, til, at personoplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Session cookies – Se ”Cookies”.

Sporing - Sporing er defineret som, når brugernes adfærd kan spores på tværs af flere online-tjenester, f.eks. til remarketing. Oplysninger om adfærd og interesser, som indsamles i forbindelse med de anvendte online-tjenester, opbevares som brugerprofiler i cookies eller på remarketingudbydernes servere (f.eks. Google eller Facebook).

Sporing af klik - "Sporing af klik" giver mulighed for at spore brugernes aktiviteter på en hel webside. Eftersom resultaterne af disse test er mere præcise, hvis brugerinteraktionen kan overvåges over en bestemt tidsperiode (f.eks. hvis brugeren kan lide at komme tilbage til siden), bliver cookies normalt gemt på brugerens computer med henblik på at lave disse test.

Sporing på tværs af enheder - Cookies og fingeraftryk er enhedsrelaterede. Sporing på tværs af enheder kræves for at vurdere brugernes interesser ved hjælp af smartphones til annoncer på stationære computere. Logins på sociale netværk, som f.eks. Facebook, kan bruges til dette formål. Alternativt anvendes lokaliseringsoplysninger, IP-adresser og brugeradfærd til at opnå 98 % mere nøjagtig brugerbegrænsning. Cookies og web beacons anvendes normalt til sporing på tværs af enheder.

Særlige kategorier af personoplysninger - herved forstås oplysninger, der henviser til race eller etnisk baggrund, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning eller medlemskab af fagforening samt genetiske oplysninger, biometriske oplysninger der identificerer en unik fysisk person, sundheds- eller helbredsoplysninger eller oplysninger vedrørende en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Tilknyttede link - Tilknyttede link er link, der benyttes til at henvise brugere til websider med produkter eller andre tilbud. Operatørerne af de respektive linkede websider modtager eventuelt provision, hvis brugerne følger de tilknyttede link og derefter benytter sig af tilbuddene. Det er derfor vigtigt, at udbyderne kan spore, om brugere, der er interesseret i bestemte tilbud, efterfølgende køber dem som følge af de tilknyttede link. Funktionaliteten af tilknyttede link kræver derfor, at de kombineres med bestemte værdier, der bliver en del af linket eller opbevares på anden vis, f.eks. i en cookie. Værdierne omfatter navnlig den oprindelige webside (henvisning), tidspunktet, en online identifikation af operatøren af websiden, som det tilknyttede link er placeret på, en online identifikation af det respektive tilbud, en online identifikation af brugeren samt sporing af særlige værdier, som f.eks. annoncemateriale-id, partner-id og kategoriseringer.

Tilmelding - ved begrebet "tilmelding" forstås, alt efter sammenhængen, det samme som registrering eller samtykke. Hvis en registrering (f.eks. ved at indtaste en e-mailadresse i en onlineformular) bekræftes ved at sende en e-mail med et bekræftelseslink til indehaveren af e-mailadressen, kaldes dette en bekræftelsesmail ved tilmelding.

Tredjelande - Tredjelande er lande, hvor GDPR ikke umiddelbart er gældende ret, dvs. generelt i lande, der ikke er medlem af EU eller EØS.

Tredjepart - Ved “tredjepart’ forstås en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller anden instans end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, som i henhold til den dataansvarliges eller databehandlerens instrukser er bemyndiget til at behandle personoplysninger.

Tredjeparts cookies – Se ”Cookies”.

Universal Analytics - "Universal Analytics" er en Google Analytics metode, hvor brugeranalysen er baseret på et pseudonymiseret bruger-id og brugerens pseudonymiserede profil hvor oplysninger fra brug af forskellige enheder er oprettet ("sporing på tværs af enheder").

Web Analytics - Web Analytics benyttes til at evaluere besøgstrafik på en webside og kan omfatte deres adfærd, interesser eller demografiske oplysninger, som f.eks. alder eller køb. Ved hjælp af forskellige analyser kan indehavere af hjemmesider f.eks. se, hvilken type personer der besøger deres hjemmeside på hvilket tidspunkt, og hvilket indhold de er interesseret i, Dette giver dem f.eks. mulighed for bedre tilpasning af indholdet på hjemmesiden, så det opfylder deres besøgendes behov. Cookies og web beacons anvendes ofte til webanalyse.

Web beacons - Web beacons (eller "pixel", "pixelmåling" eller "pixeltracking") er små stykker pixelgrafik, der er integreret i hjemmesider eller HTML e-mails. De giver f.eks. mulighed for at konkludere, om en e-mail har været åbnet (i det mindste hvis billedet i e-mails er aktiveret), eller hvor ofte en bruger har besøgt en hjemmeside.

Widgets – Se Indlejring.